herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie zbiorów danych bazy danych EGiB

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB na formularzu P i P1                                                                                                           pobierz PDF               pobierz XLS

Wniosek składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście, pocztą lub faksem),
b) dokumentu elktronicznego (przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka ).

Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Opłaty

Opłatę należy uiścić  przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu. Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków i w zależności od ilości złożonych wniosków. Udostępnianie następuje po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty.

1. Dokument Obliczenia Opłaty.

2. Zbiór danych EGiB dotyczących obiektów dla poszczególnych: 

- jednostek ewidencyjnych,

- obrębów ewidencyjnych,

- innych, np. działek ewidencyjnych,

w postaci elektronicznej, w formacie GML lub SWDE, po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.

3. Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy.

4.Decyzja administracyjna w przypadku odmowy wydania dokumentów albo w przypadku sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub wysokości należnej opłaty. Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty  przekazywane są wnioskodawcy sms lub mailem.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3.Ustawa o ochronie danych osobowych.

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5.Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

6.Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru               Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w  sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.