herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłaszanie, uzgadnianie i udostępnianie materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pracy geodezyjnej należy złożyć na formularzu zgłoszenia pracy geodezyjnej                pobierz PDF               pobierz  XLS 
Zgłoszenie pracy geodezyjnej składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście, pocztą lub faksem),
b) dokumentu elktronicznego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka
c) elektronicznej poprzez Portal Geodety, po wcześniejszym złożeniu wniosku o założenie konta
w serwisie WebEWID.

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katsatru 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
unkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie (pokój nr 8 na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę pobiera się przed udostępnieniem kopii materiałów zasobu. Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne    i Kartograficzne. W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny Urząd  Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem:   http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Nr rachunku bankowego:
Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w terminie 10 dni roboczych starosta uzgadnia z wykonawcą prac listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie po przedłożeniu przez wykonawcę prac dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty. W przypadku udostępniania znacznej ilości materiałów zasobu termin ulega wydłużeniu do 30 dni.

Sposób:
1.Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i zarejestrowanie w rejestrze zgłoszeń.
2.Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu potrzebnych do
   wykonania pracy geodezyjnej.
3. Sporządzanie i wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
4. Sporządzanie i wydawanie licencji.
5. Udostępnianie kopii materiałów zasobu wykonawcy prac do zgłoszonej pracy geodezyjnej, po
    przedłożeniu przez wykonawcę prac dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.
6.Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych      materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
    państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
    państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
    Dokumentu Obliczenia Opłaty.
5. Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania
    prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz
    przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie sporu  dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio w pokoju nr 3  lub pod numerem telefonu 94 36 307 67