herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Weryfikacja i przyjęcie opracowań geodezyjnych oraz uwierzytelnianie dokumentów na wniosek złożony w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji geodezyjnej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych
wraz z dokumentacją geodezyjną.      
pobierz PDF         pobierz DOC
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów wraz z dokumentami do uwierzytelnienia.
pobierz PDF      pobierz DOC
Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z dokumentacją oraz wniosek
o uwierzytelnienie składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście, pocztą lub faksem),                                                                                            b) dokumentu elktronicznego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka 

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a,  78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
(pokój nr 8 na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę należy uiścić przed uwierzytelnieniem dokumentu.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny
Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html
 

Nr rachunku bankowego:
Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.

Termin i sposób załatwienia

1. Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej pod względem zgodności z przepisami prawa- 
niezwłocznie, w kolejności składanych zawiadomień o zakończeniu prac, w sprawach
szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni.
2.Przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego następuje niezwłocznie po sporządzeniu pozytywnego protokołu
weryfikacji.
3.Uwierzytelnienie dokumentów dla wykonawców następuje niezwłocznie po przyjęciu
dokumentacji geodezyjnej do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz po przedłożeniu przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego
wniesionej opłaty.

Sposób:
W przypadku sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji dokumentacji
geodezyjnej następuje przyjęcie dokumentacji do powiatowej części państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wpisane operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu.
Sporządzenie i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty za uwierzytelnianie
dokumentów.
Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych dla zleceniodawców odpowiednimi
klauzulami, na podstawie złożonego wniosku.
W przypadku sporządzenia negatywnego protokołu weryfikacji, dokumentacja geodezyjna
zostaje zwrócona wykonawcy prac do poprawy.
Wykonawca prac zobligowany jest w terminie 14 dni zająć stanowisko w tej sprawie
poprzez dokonanie poprawy dokumentacji geodezyjnej lub ustosunkowania się
na piśmie do wyników weryfikacji.
Nieuwzględnienie przez starostę stanowiska wykonawcy prac, skutkuje wydaniem
decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do
powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty.
5. Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
6. Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania
przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia operatu do zasobu stronie przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji,  Katastru Starostwa
Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio w pokoju
nr 6 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 70