herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie zbioru danych BDOT500

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDOT500 na formularzu P i P7
        pobierz PDF                               pobierz XLS
Wniosek składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście, pocztą lub faksem)
b) dokumentu elktronicznego (przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka )
Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty
skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
(pokój nr 8, na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności udostępnienia zbioru danych GESUT.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod
adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Nr rachunku bankowego:
Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu
Drawskiego, nr konta 85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pom.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków i w zależności od ilości złożonych wniosków.
Udostępnianie następuje po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty.

Sposób:
1. Dokument Obliczenia Opłaty.
2. Zbiór danych BDOT500 w postaci elektronicznej, w formacie GML, po przedłożeniu
przez wnioskodawcę dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.
3. Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy.
4. Decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych
materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
Informację o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty przekazywane są wnioskodawcy
sms lub mailem.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4.Rozporządzenie MaiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
5.Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej
w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu
lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie map można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.