herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków na formularzu EGiB
                                   pobierz PDF                                     pobierz XLS
Wniosek składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście lub pocztą)
b) dokumentu elektronicznego (przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka)
Pełnomocnik wnioskodawcy ma obowiązek dołączenia do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
(pokój nr 8, na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę należy uiścić przed wykonaniem czynności sporządzenia dokumentu.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny
Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem:
http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, w kolejności składanych wniosków i w zależności od ilości złożonych wniosków.
Udostępnienie następuje po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty.

Sposób:
1. Dokument Obliczenia Opłaty.
2. Dokument w postaci elektronicznej lub drukowanej, po przedłożeniu przez wnioskodawcę
dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.
3.Decyzja administracyjna w przypadku odmowy wydania dokumentów
albo w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub
wysokości należnej opłaty.
Informacje o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, jak również o wykonaniu dokumentów przekazywane są wnioskodawcy sms lub mailem.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3.Ustawa o ochronie danych osobowych.
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5.Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.
6.Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie odmowy wydania dokumentów albo w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim bezpośrednio w pokoju Nr 8 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 66.