herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
                                                                 
Załączniki:
- 3 egzemplarzami propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przedstawionej na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez projektanta (kopia mapy musi pochodzić z operatu
technicznego przyjętego do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego),

- wykaz współrzędnych geodezyjnych, projektowanych osi sieci uzbrojenia terenu
w pliku .txt/ .kcd/ .dxf/ .gml, w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-2000 na nośniku elektronicznym.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w formie:
a) pisemnej (osobiście, pocztą lub faxem)
b) dokumentu elektronicznego (poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, na adres /4s36bf5mqq/skrytka)

Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Punkt Kancelaryjny Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie
(pokój nr 8 na parterze w budynku geodezji)

Opłaty

Opłatę należy uiścić przed naradą koordynacyjną.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat określa załącznik do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
W celu umożliwienia Państwu wstępnego oszacowanie wartości zamówienia, Główny
Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił Kalkulator Opłat dostępny pod adresem: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Nr rachunku bankowego:
Dokument Obliczenia Opłaty stanowi podstawę dokonania wpłaty na konto Powiatu Drawskiego,      nr konta  85 1020 2847 0000 1602 0009 6792 PKO BP S.A. Drawsko Pomorskie

Termin i sposób załatwienia

Narady koordynacyjne odbywają się według ustalonego rocznego harmonogramu.
pobierz Harmonogram - PDF

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wydanej
w sprawie sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty do Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3a, bezpośrednio
w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu: 94 36 307 71.