herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z za granicy

Wydział Organizacyjny

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostanie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
  • datę i miejsce zgonu;
  • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  • miejsce pochówku;
  • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
  • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
 2. Przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu następujących chorób zakaźnych: cholera, dur
 4. W przypadku, gdy o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lun szczątków ludzkich z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowania firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego o zleceniu firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego

Komórka organizacyjna

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-16.00, piątek: 8.00-15.00

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w  Drawsku Pomorskim,
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (pierwsze piętro, pok. nr 115),
lub
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie (drugie piętro, pok. nr 216)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób: Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2017 r., poz. 912)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

    
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa może złożyć najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni
- krewni wstępni
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

Wnioski:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
(F-7.5-02/OR/01)  lub  ,
Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej (F-7.5-02/OR/02)  lub