herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia decyzji na rzecz innego podmiotu,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493/
  3. oświadczenie o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę
  4. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103, tel. nr 94 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 115 oraz pok. nr 103 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 103, tel. nr 94 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę  – 90,00 zł
Za pełnomocnictwo                                                  - 17,00 zł
Zwalnia się z wniesienia opłaty:

  • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
  • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
  • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
  • realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
     

Nr rachunku bankowego

Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: konto do dokonania opłaty skarbowej PKO BP SA Drawsko Pomorskie 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.     wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - Pobierz
2.     Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz
 (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)