herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek   lub  
  • w przypadku wyłączenia części działki: wykaz zmian gruntowych oraz mapa z naniesionym obszarem do wyłączenia
  • mapa ewidencyjna
  • oświadczenie inwestora o terminie rozpoczęcia inwestycji
  • dokument określający wartość rynkową m2 gruntu objętego wnioskiem, tj. operat szacunkowy lub akt notarialny, nie starszy niż rok (zakup w trybie beztrzetargowym) 
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro,  pok. nr 210)

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Sposób:Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek do pobrania F-7.5-07/OŚ/01