Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Pozwolenie na budowę

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę:
 

 •         druk wniosku ( B-1) zgodny ze wzorem wniosku o pozwolenie na budowę będącym załącznikiem nr 1  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493 /
 •         druk informacji uzupełniającej (B-4)  do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będący załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493 /
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ( zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000   
 •        Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493/
 •          decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 •          załączniki wynikające z przepisów odrębnych,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. 
 • Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć  
 • zgodę właściciela obiektu budowlanego,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok.
nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 115 oraz pok. nr 103 natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99


Opłaty


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
1.pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych
  z obiektem budowlanym:

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej
  niż rolnicza i leśna – za każdy m 2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł ( nie więcej niż 539, 00 zł.)
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14, 00 zł.
 • innego budynku – 48,00 zł.
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł.
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143,00 zł.
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych  o długości do 1km – 105,00 zł.
 • innych budowli – 155,00 zł.
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł

2. Opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę/ przebudowę/ obiektu budowlanego    wynosi 50% stawek określonych powyżej.
3.Pozostałe zezwolenia                                    - 82,00zł.                                           .
4.Zatwierdzenie projektu budowlanego            - 47,00zł .
5.Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu   - 90,00zł.
6.Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa                - 17,00zł. 
Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

 • w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne  i kulturalne,
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nr rachunku bankowego:
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim   konto:   
PKO BP 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. 
Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

Art. 28,  art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim  w Biurze  Obsługi Interesanta (parter) oraz w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (I piętro).

 • Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć       tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W oświadczeniu należy wskazać dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna oświadczenie winno wskazywać wszystkie te osoby oraz ich zgody na realizację zamierzenia budowlanego objętego pozwoleniem.
 • Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne i adres osoby upoważnionej, umożliwiające jej identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wnioskodawcę – gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy – gdy inwestorem jest osoba prawna.
 • Jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni.

 
Nieusunięcie wskazanych braków w podanym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń dot. projektu budowlanego, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadku stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki:
wniosek o pozwolenie na budowę  - Pobierz


oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz
(dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)