herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa decyzja określająca zadania gospodarcze

Wydział Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji lub 

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – nie dłużej niż w terminie 60 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia.

Sposób:Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Decyzja wydawana jest po uprzedniej lustracji lasu

Wnioski:
Wniosek do pobrania. F-7.5-06/OŚ/01