herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dowód uiszczenia opłaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (biuro nr 6).

Opłaty

Opłata w wysokości 500 zł – za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
nr konta  nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Termin i sposób załatwienia

sposób: Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego. 
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 173.

Wnioski:
Wniosek - KT-32 POBIERZ