herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
  • oświadczenie dotyczące zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • wykaz pojazdów samochodowych,
  • dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania pojazdami w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów np. umowa użyczenia, leasingu (oryginał do wglądu),
  • dowód opłaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (biuro nr 6).

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
 
Za wydanie wypisu z  zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku
o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł. 

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
nr konta 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Termin i sposób załatwienia

Sposób:Decyzja administracyjna - wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisami z tego zaświadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 775.

Wnioski:
Wniosek: KT-09 POBIERZ