herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży, zagubienia i zniszczenia

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica/e rejestracyjne, jeżeli nie zostały utracone,
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu tablic(y)
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • dowód osobisty – do wglądu (dotyczy osób fizycznych),
 • polisa OC – do wglądu.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter,  biuro nr 1) dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Opłaty

Opłata w wysokości:

 • 53,00 zł - wtórnik jednej tablicy, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 93,00 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 53,00 zł - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 43,00 zł w przypadku motoroweru.

Termin i sposób załatwienia

sposób: Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 36 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Wnioski:
Niezbędne: KT-35 POBIERZ
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ, KT-23 POBIERZ