herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty, zniszczenia lub wymiana z powodu braku miejsca na kolejny wpis terminu badania technicznego

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek,
 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonych przez stację kontroli pojazdów w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego jeżeli jest wymagany,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty dokumentu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • dowód rejestracyjny ( w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty – do wglądu (dotyczy osób fizycznych).

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter,  biuro nr 1, stanowisko nr 1) dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Opłaty

 • 54.50 zł - bez pozwolenia czasowego,
 • 73.50 zł - dotyczy przypadku gdy właściciel wnosi o wydanie pozwolenia czasowego.


Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
nr konta  nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu. 

Termin i sposób załatwienia

sposób: Decyzja administracyjna - uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 36 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  

Wnioski:
Niezbędne: KT-07
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15, KT-22, KT-23