herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

  • wniosek (dostępny w urzędzie),
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca głowę na wprost,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ.


Do wglądu:

  • oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
  • dowód osobisty. 

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter,  biuro nr 1, stanowisko nr 1) dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Opłaty

Opłata w wysokości –  35,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Nazwa odbiorcy; Starostwo Powiatowe  w Drawsku Pomorskim
nr konta  nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  
Opłatę należy uiścić  w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu. 

Termin i sposób załatwienia

Sposób: Dezycja administracyjna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  oraz przepisy wykonawcze.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat, licząc od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej – datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter, biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 28 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Wnioski:
Wniosek (dostępny w urzędzie)