herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Uzyskanie licencji - przewóz osób samochodem osob., pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji;
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że  spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust 1 pkt 1 ustawy z dnia  6 września 2001 o transporcie drogowym;
 •  dokumenty   potwierdzające   spełnienie  warunków  dot.  sytuacji  finansowej   zapewniającej   podjęcie i  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  transportu  drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  6 września 2001 o transporcie drogowym;
 •  oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  6 września 2001 o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • oświadczenie osoby zarządzajacej transportem o następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie";
 •  wykaz pojazdów z dnia,
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (biuro nr 6).

Opłaty

Za udzielenie licencji pobiera się następujące opłaty:

okres ważności licencji w latach

 od 2 do 15 lat

powyżej 15 do 30 lat

powyżej  30 do 50 lat

opłata w zł

700

800

900

 

 

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

 

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Nr konta bankowego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

nr konta 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179  

Termin i sposób załatwienia

Sposób: Decyzja administracyjna - wydanie licencji na krajowy przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 173.

Wnioski:
Niezbędne: KT-10 POBIERZ
Dodatkowe (gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZ, KT-22 POBIERZ, KT-23 POBIERZ