Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu - w przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty – do wglądu (w przypadku osób fizycznych),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Opłaty

Opłata administracyjna w wysokości:

 • 180.50 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 111.50 zł w przypadku motorowerów,
 • 121.50 zł w przypadku motocykli, przyczep, ciągników rolniczych.

Nr rachunku bankowego:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

nr konta nr 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179

Opłatę należy uiścić w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.


Termin i sposób załatwienia

Sposób: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia  2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 99 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.  

Wnioski:
Niezbędne: POBIERZ KT-11
Dodatkowe(gdy sprawa wymaga): KT-15 POBIERZKT-22 POBIERZKT-23 POBIERZ, KT-30 POBIERZ