herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność działki tzw. rencistówki lub działki pod budynkami na rzecz osób uprawnionych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku, gdy właściciele zabudowań stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nie żyją
 • Potwierdzenie z Urzędu Gminy lub od sołtysa, że zstępny osób uprawnionych obecnie włada działką tzw.”rencistówką” .

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3a, (Budynek Geodezji – pokój nr 14) 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie- Sekretariat (I piętro ) .

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku a w przypadku konieczności wydzielenia geodezyjnego działki gruntu przeznaczonego do przyznania na rzecz osób uprawnionych termin zależy od zakończenia pracy geodezyjnej. 

Sposób załatwienia:
Decyzja

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. Nr 10, poz. 53).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jedn.tekst Dz.U. z 2008 r., Nr 50, poz.291 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

    Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji .

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (Budynek Geodezji –pokój nr 14)  lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 773

Wnioski:
Niezbędne: urzędowy wniosek F-7.5-03/GN/01/wyd.1/zmiana:0  pobierz wniosek: lub lub  F-7.5-03/GN/02/wyd.1/zmiana:0 pobierz wniosek: lub 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez e-mail: iod@powiatdrawski.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 277- j.t.).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam iż przetwarza­nie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca.
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.