herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek (dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie),
  • Odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  przez Sąd Rejonowy               w Drawsku Pom.  –Wydział Ksiąg Wieczystych.
  • Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wydane przez Urząd Miejski właściwy dla miejsca jej położenia.
  • Wypis  i mapa z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Oświadczenie o dochodach w przypadku wystąpienia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z udzieleniem bonifikaty.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,  Plac Elizy Orzeszkowej 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie (budynek geodezji)
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie( sekretariat –pierwsze piętro pokój nr 115 )

Opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji  administracyjnej –  10,00 zł

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Drawsku Pom.
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pom.
nr konta  94 1020 2847 0000 1402 0009 5661 PKO BP S.A. Drawsko Pom.
 
Opłatę należy uiścić za pośrednictwem agencji PKO BP w Drawsku Pom. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Plac Elizy Orzeszkowej 3 lub w dowolnej placówce, w której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Termin i sposób załatwienia

Termin zależy od daty uzyskania Zgody Wojewody w przypadku aktu notarialnego.
Termin zależy od skompletowania niezbędnych dokumentów w przypadku decyzji administracyjnej.

Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna lub akt notarialny

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.  1071 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. –o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego   w prawo własności nieruchomości.(Dz.U. z 2005r. Nr 175,poz.1459 ze zm.)
  • Ustawa z 21sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16.11.2006r.o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 773 i 094 36 30 772

Wnioski:
Niezbędne: urzędowy wniosek  F-7.5-02/GN/01/wyd.1/zmiana:1
pobierz wniosek:  lub 
 
Oświadczenie o dochodach - w przypadku  ubiegania się o bonifikatę od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.