herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie

Wydział Edukacji

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Załączniki należy przedstawić w nowym brzmieniu odpowiednio do zaistniałych zmian:

  • statut szkoły lub placówki,
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz pozytywna opinia Kuratora Oświaty - w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności

Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 

Opłaty

Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie
do ewidencji działalności oświatowej jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Zmiany dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu

Sposób załatwienia:
Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności oświatowej

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie zmiany we wpisie do ewidencji lub wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji. Wymienione wyżej, dane w zgłoszeniu i załączniki, przedstawia się odpowiednio do zaistniałych zmian.

Wnioski:
Zgłoszenie zmian w danych powstałych po wpisie do ewidencji działalności oświatowej lub