herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wydział Edukacji

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty


Wnioski:
Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub 

Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 

Opłaty

Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Sposób załatwienia:
Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,poz. 996 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji  wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego