herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydział Edukacji

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek  lub  nauczyciela kontraktowego o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego z załącznikami wymienionymi w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 Nr 393)
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 
 

Opłaty

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30
czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu
zawodowego zostanie wydana w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia
nauczyciela mianowanego zostanie wydana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

Sposób załatawienia:
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego albo decyzja o odmowie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
    w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r. Nr 393)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Drawskiego