herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Wydział Edukacji

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego  lub  
2. orzeczenie do kształcenia specjalnego
3. odpis aktu urodzenia ucznia,
4. potwierdzenie zameldowania

Komórka organizacyjna

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Edukacji (III piętro,  pokój nr 309) lub w sekretariacie Starostwa, pok. nr 115 

Opłaty

Skierowanie dziecka do placówki kształcenia specjalnego jest bezpłatne

Termin i sposób załatwienia

Skierowanie do szkoły zapewniającej formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza szkole lub placówce, w której zamierza się kształcić dziecko

Sposób załatwienia:
Skierowanie

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
    w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
    w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 Nr 173, poz.1072)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej nie przysługuje stronie odwołanie

Dodatkowe informacje, uwagi

Dzieciom zamieszkałym na terenie powiatu drawskiego, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców zapewnia się odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego. Jeżeli Powiat Drawski nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, dziecko zostaje skierowane do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek.