herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie winno zawierać:
    •   imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
    •  określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia, adres inwestycji z oznaczeniem działki poprzez wskazanie numeru i obrębu. 
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( B-3) złożone na druku zgodnym ze wzorem będącym załącznikiem nr 3 do  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę /Dz. U. z 2016r. poz. 1493

- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
 
Do zgłoszenia należy dołączyć  w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa (pokój 103, tel. /94/ 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99).
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa (pokój 115) lub Wydział Architektoniczni- Budowlany (pok. 103)

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
17,00 zł w przypadku występowania w imieniu inwestora pełnomocnika

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna

art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszacej sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Drawskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Dodatkowe informacje, uwagi

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonywanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości
dla terenów sąsiednich.

Załączniki:
1.       oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Pobierz
2.       wniosek - zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę - Pobierz
 (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)