herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku

3. Dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby zasadniczej

 ( karty leczenia szpitalnego, aktualne konsultacje specjalistyczne, wyniki badań)

1.  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności   lub 

2. Wniosek o wydanie orzeczenia niepełnosprawności   lub 

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień   lub 

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia   lub 

5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej   

 

Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Chrobrego 4 , 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 791 980 889,  pzoondrawsko@wp.pl

 

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Orzeczenia doręczane są w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm 

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności     (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027 t.j)

3)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162  ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie  Zachodniopomorskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Ocena stanu zdrowia może być wydana bez badania(zaocznie) tylko w sytuacji kiedy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

1) Dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny bez badania

2) Osoba orzekania nie może stawić się na badanie z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo , potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim

3) Zgodniez art. 5 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   osoby posiadające ważne orzeczenia innych organów orzeczniczych (KiZ, ZUS, KRUS) mogą składać do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień określającego:

1. Stopień niepełnosprawności na podstawie przedłożonych orzeczeń

2. Wskazania stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

Do wniosku dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie